گلیم،دستبافت ،عشایری، صنایع دستی،فرش، زیراندار،نقش،رنگ،رنگارنگ.نائیف،نایو